Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “Tegelhuis Montfoort” bedoeld:

Tegelhuis Montfoort
Coenecoop 2 (H5)  
2741 PG Waddinxveen
info@tegelhuismontfoort.nl

Tegelhuis Montfoort is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 30193210.

1.2 Met “Afnemer” wordt bedoeld: elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon, die met Tegelhuis Montfoort een overeenkomst wenst af te sluiten of reeds afgesloten heeft. `
1.3 Met “Producten” wordt bedoeld: alle producten die Tegelhuis Montfoort aanbiedt, zoals ondermeer te vinden op de internetsite: www.tegelhuismontfoort.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten gesloten tussen Tegelhuis Montfoort en Afnemer. 
2.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Tegelhuis Montfoort verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Tegelhuis Montfoort schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Tegelhuis Montfoort worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tegelhuis Montfoort ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 De Afnemer erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Tegelhuis Montfoort, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Afnemer zijn verworpen. Deze voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of de bedingen van de wederpartij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet van toepassing zonder gevolgen voor de rechtskracht van deze Algemene Voorwaarden.
2.6 Het door de Afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Tegelhuis Montfoort als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de opdrachtgever worden gehanteerd, totdat de opdrachtgever gebruiker schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld. Zolang er geen adreswijziging schriftelijk wordt doorgegeven geldt het opgegeven adres als correspondentieadres. 
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding 14 dagen. Een aanbieding kan door Tegelhuis Montfoort worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de Afnemer, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Tegelhuis Montfoort is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Tegelhuis Montfoort. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.
3.3 Tegelhuis Montfoort kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, afbeeldingen, (technische ) tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewicht en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3.5 De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Bij levering luiden de prijzen, inclusief btw, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.
4.2 In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in en uitvoerrechten, stations , bewakings , inklarings , verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.
4.3 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Tegelhuis Montfoort gehanteerde prijzen en tarieven aan de Afnemer berekend.
4.4 Indien Tegelhuis Montfoort met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Tegelhuis Montfoort niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een aangetekende schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Tegelhuis Montfoort alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tegelhuis Montfoort rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
5.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Tegelhuis Montfoort derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tegelhuis Montfoort dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.2 Alle onkosten gemaakt door Tegelhuis Montfoort op verzoek van de Afnemer ter uitvoering van de overeenkomst komen geheel voor rekening van de Afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3 Indien Tegelhuis Montfoort gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Tegelhuis Montfoort ter beschikking heeft gesteld.
5.4 De Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tegelhuis Montfoort gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Tegelhuis Montfoort stelt de Afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de Afnemer Tegelhuis Montfoort in staat moet stellen de zaken te leveren. In geval de Afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Afnemer na verloop van de door Tegelhuis Montfoort gestelde redelijke termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Tegelhuis Montfoort het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de overeengekomen/ bedongen/verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
5.5 Tegelhuis Montfoort heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.6 Tegelhuis Montfoort is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tegelhuis Montfoort de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Tegelhuis Montfoort zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Tegelhuis Montfoort gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Tegelhuis Montfoort bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Tegelhuis Montfoort op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Tegelhuis Montfoort een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
5.9 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tegelhuis Montfoort gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tegelhuis Montfoort daardoor direct of indirect ontstaan.
5.10 Tegelhuis Montfoort is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de overeenkomst Tegelhuis Montfoort ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
5.11 Voorts is Tegelhuis Montfoort bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tegelhuis Montfoort kan worden gevergd. 
5.12 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tegelhuis Montfoort vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tegelhuis Montfoort op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.13 Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
5.14 Tegelhuis Montfoort is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
6.1 Alle verschuldigde bedragen aan Tegelhuis Montfoort, voortvloeiende uit de overeenkomst, dienen voor levering in zijn geheel te zijn voldaan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Tegelhuis Montfoort behoudt zich het recht voor zijn verplichting tot levering op te schorten, in geval de Afnemer niet tot (volledige) betaling is overgegaan voor de leveringsdatum. Indien de Afnemer hierdoor enige vorm van schade lijdt, dan is Tegelhuis Montfoort hiervoor nimmer aansprakelijk. Tegelhuis Montfoort is gerechtigd alle extra kosten, die verband houden met de opschorting van Tegelhuis Montfoort, bij de Afnemer in rekening te brengen. 
6.2 In geval de verschuldigde bedragen niet voor de levering zijn voldaan en Tegelhuis Montfoort overgaat tot opschorting van de levering, dan zal Tegelhuis Montfoort een redelijke termijn stellen aan de Afnemer om alsnog tot betaling over te gaan. In geval de Afnemer niet binnen deze redelijke termijn alsnog tot betaling is overgegaan, is Tegelhuis Montfoort gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de overeengekomen /bedongen/verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet. 
6.3 De betaling dient te geschieden op een door Tegelhuis Montfoort aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tegelhuis Montfoort aangegeven.
6.4 In geval de betalingstermijn is overschreden en Tegelhuis Montfoort dient de Afnemer aanmaningen of herinneringen te versturen, dan is Tegelhuis Montfoort gerechtigd hiervoor € 20,- administratiekosten in rekening te brengen per verzonden aanmaning/herinnering.
6.5 In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de Afnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de Afnemer is de Afnemer aan Tegelhuis Montfoort over de aan Tegelhuis Montfoort verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de Afnemer daarover de wettelijke rente verschuldigd. Tegelhuis Montfoort is alsdan tevens gerechtigd alle met de Afnemer lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Afnemer is verplicht tot vergoeding aan Tegelhuis Montfoort van alle daaruit voor Tegelhuis Montfoort ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
6.6 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel Herziene staffel incassokosten van de rechtbank.
6.7 Tegelhuis Montfoort heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.8 Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten. De door de Afnemer te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De Afnemer doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.
6.9 Indien Tegelhuis Montfoort een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de Afnemer verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Tegelhuis Montfoort desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Tegelhuis Montfoort door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de Afnemer te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Tegelhuis Montfoort bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Tegelhuis Montfoort van de Afnemer vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de Afnemer is toe te rekenen.
6.10 Indien de Afnemer in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Tegelhuis Montfoort niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Tegelhuis Montfoort om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

Artikel 7: Garanties en Onderzoeksplicht
7.1 De door Tegelhuis Montfoort geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Op de door Tegelhuis Montfoort geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Afnemer die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. 
7.2 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na levering schriftelijk aan Tegelhuis Montfoort te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, docht uiterlijk binnen drie werkdagen, per aangetekend schrijven aan Tegelhuis Montfoort te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tegelhuis Montfoort in staat is adequaat te reageren. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden.
7.3 Indien de door Tegelhuis Montfoort verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
7.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. Tevens komt de garantie te vervallen in geval de Afnemer heeft gehandeld in strijd met de adviezen en/of instructies van tegelhuis Montfoort. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tegelhuis Montfoort geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.
7.5 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tegelhuis Montfoort de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Tegelhuis Montfoort, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Tegelhuis Montfoort te retourneren en de eigendom daarover aan Tegelhuis Montfoort te verschaffen, tenzij Tegelhuis Montfoorta anders aangeeft. 
7.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tegelhuis Montfoort daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer. 
7.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Tegelhuis Montfoort, totdat alle vorderingen die Tegelhuis Montfoort op de Afnemer heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
8.2 Wanneer de Afnemer uit de door Tegelhuis Montfoort geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Tegelhuis Montfoort en gaat hij/zij de zaak voor Tegelhuis Montfoort houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Tegelhuis Montfoort zijn voldaan.
8.3 Zolang de eigendom van de goederen niet op de Afnemer zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De Afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Tegelhuis Montfoort mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Tegelhuis Montfoort nog andere vorderingen op de Afnemer heeft en Tegelhuis Montfoort aan de Afnemer goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de Afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Tegelhuis Montfoort een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Tegelhuis Montfoort dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De Afnemer zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Tegelhuis Montfoort een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Tegelhuis Montfoort, geen pand of beperkte rechten rusten.
8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Tegelhuis Montfoort daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
8.5 De Afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tegelhuis Montfoort te bewaren. De Afnemer zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tegelhuis Montfoort gerechtigd tot deze penningen.
8.6 Tegelhuis Montfoort is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Afnemer zal Tegelhuis Montfoort en door Tegelhuis Montfoort aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven vrije toegang te verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.
8.7 De voornoemde bepalingen laten de overige aan Tegelhuis Montfoort toekomende rechten onverlet.

Artikel 9: Recht van Reclame
9.1 Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op. Reclames worden door Tegelhuis Montfoort slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Tegelhuis Montfoort wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard. Het bewijs van tijdige reclame rust op de Afnemer. De Afnemer zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de Afnemer de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Tegelhuis Montfoort zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Tegelhuis Montfoort. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Tegelhuis Montfoor tindien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Tegelhuis Montfoort zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door Tegelhuis Montfoort akkoord is bevonden, worden door Tegelhuis Montfoort geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de Afnemer. Bij een door de Afnemer bewezen en door Tegelhuis Montfoort gegrond bevonden reclame kan Tegelhuis Montfoort te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de Afnemer crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de Afnemer op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 10: Overmacht 
10.1 Tegelhuis Montfoort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In geval van overmacht behoudt Tegelhuis Montfoort zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tegelhuis Montfoortx geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tegelhuis Montfoort niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Indien Tegelhuis Montfoort aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Tegelhuis Montfoort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan vanwege door de Afnemer verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens. Indien Tegelhuis Montfoort aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tegelhuis Montfoort beperkt tot de factuurwaarde van de order.
11.3 Tegelhuis Montfoort is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tegelhuis Montfoort aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tegelhuis Montfoort toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.5 De aansprakelijkheid van Tegelhuis Montfoort is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 12: Vrijwaring
12.1 De Afnemer vrijwaart Tegelhuis Montfoort voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tegelhuis Montfoort toerekenbaar is.
12.2 Indien Tegelhuis Montfoort uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Tegelhuis Montfoort zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tegelhuis Montfoort, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tegelhuis Montfoort en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Tegelhuis Montfoort is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
13.2 Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Tegelcollectie